Diligentia is een ANBI vereniging. Dit betekent dat onze doelstellingen een maatschappelijk belang hebben, waar de Nederlandse overheid ook belang aan hecht. Een gevolg hiervan is dat schenkingen en legaten door onze vereniging belastingvrij mogen worden ontvangen, terwijl anderzijds de schenker een geschonken bedrag mag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Legaten zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Diligentia stelt zich ten doel om de verspreiding van natuurwetenschappelijke kennis te bevorderen door:

● het houden van wetenschappelijke lezingen,
● het uitgeven van verslagen van deze lezingen, en
● alle verdere middelen die voor het bereiken van de doelstelling nuttig of nodig kunnen zijn.

Met de contributie van de leden wordt de doelstelling zoveel mogelijk nagestreefd. Giften en legaten kunnen de vereniging in staat stellen om meer effect te bereiken door een ruimere taakstelling bieden de gever de mogelijkheid om met maximaal rendement bij te dragen aan de verspreiding van natuurwetenschappelijke kennis.

In de Goede doelen gids leest u meer over schenken en nalaten aan een ANBI vereniging.