Privacyverklaring

Privacyverklaring Diligentia

23 januari 2020
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Koninklijke maatschappij voor Natuurkunde onder de Zinspreuk Diligentia (“Diligentia”) verwerkt van haar leden en andere geïnteresseerden. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Diligentia omgaat met persoonsgegevens.

Indien u lid wordt van Diligentia, of om een andere reden persoonsgegevens aan Diligentia verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.

Diligentia kan de privacyverklaring wijzigen. Wij adviseren u om deze privacyverklaring met regelmaat zorgvuldig door te lezen. Eventueel kunt u een kopie van de privacyverklaring bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

 1. Diligentia is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.
 2. Diligentia heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Diligentia is Dr A.P. Zandee, email: penningmeester@konmij-diligentia.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Diligentia en voor welk doel?

 1. In het kader van uw lidmaatschap of introductie worden door Diligentia met uw toestemming de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam;
  b) adresgegevens;
  c) e-mailadres;
  d) bankrekeningnummer/IBAN en
  e) lidmaatschapsnummer.
 2. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bestuursleden van Diligentia.
 3. Diligentia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging hiervan en voor het versturen van uitnodigingen en het jaarboek.
  2. Uw naam, bankrekeningnummer/IBAN en lidmaatschapsnummer worden gebruikt om uw betalingen, bijvoorbeeld van lidmaatschaps- of deelnamegelden, te verwerken.
  3. Uitsluitend voor leden gebruikt Diligentia het opgegeven e-mailadres om de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en overige informatie over het lidmaatschap en de activiteiten van Diligentia door te sturen. Afmelden voor deze nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
  4. Uw email en/of adresgegevens worden ook gebruikt voor het toezenden van noodzakelijke informatie, zoals aankondiging van ledenvergaderingen. Hiervoor kunt u zich niet afmelden, omdat de vereniging verplicht is deze informatie te verstrekken aan haar leden.
 4. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.
 5. Diligentia verwerkt geen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

3. Bewaartermijnen

 1. Diligentia bewaart uw naam oneindig, voor historische doeleinden, en uw overige persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Diligentia passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5. Rechten van de leden

 1. Bij het bestuur kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of (gedeeltelijk) te laten verwijderen. Ook heeft een lid van Diligentia het recht van informatie over de verwerkingen en het recht op data portabiliteit.
 2. Diligentia neemt uw verzoek onverwijld in behandeling. Diligentia zal in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek u informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien uw verzoek door Diligentia niet wordt ingewilligd, zal Diligentia dat toelichten.
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop Diligentia uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoek(en) behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke (zie artikel 5.1). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep doen op een bevoegde rechter.

6. Wijzigingen

 1. Diligentia behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring (gedeeltelijk) eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

7. Vragen of opmerkingen

 1. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het bestuur.